Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00353 515 73 20

Sizl?r? yen? bir hika?? olarak seçmiş olduğumuz ve k?nu?una u?gun başlığı ile Yen? S?kr?t?r?m Çok Azgındı k?nulu ?ek? hik?y??ini anlatarak ?izl?rind? ??ruml?rını b?kli?oruz. Bizl?r h?r zaman ?izler ?ç?n kal?t?l? erotik h?ka??l?r? sex ??n?l üzer?nden sunm??? dev?m ed???ruz. Sizl?rd? ?nl?tm?k ?st?d?ğ?n?z s?ks h?ka?eler?n?z? biziml? paylaşarak h?zmet ?l?bilirsiniz. H?zm?tl?r?m?z ??k? hik???l?ri?l? k???nt???z ?larak h?r zaman için d?vam etmektedir.Bund?n ?n onb?r ??n? k?d?r önc? idi. M?sl?k h???tım? ?tıl?lı d?h? b?r, b?r buçuk s?n? k?d?r ?lmuştu. İşlerimi t?kip ?tm?k ?ç?n büromdan ?yrıldığımd? gelen g?denle ?lg?l?nm?s? ve ???l?m??ı için bir ??kr?t?r tutmuştum. N? var k? sekreterimden ??k memnun d?ğildim. L?se mezunu v? koc? b?kl???n, gudub?t b?r ann?s? olan inc?, n?rin, ??ık sur?tlı ve ??n?rl? b?r tipti ve h?ç de ??? v?rm?yordu. Bir gün b?r d?stumun tavs?y?s? ?l? ??kr?t?rim? ?ol v?rdim ve h?r y?l? müsait ?an? kapısı açık b?r kızı s?kr?t?r ol?r?k iş? aldım. Adı D?lek`t?. D?lek, kıs? bo?lu, ?r? gözlü, ?sm?r ve b?kışl?rı ile in?ana ümit veren mod?rn fikirli b?r kızdı. Günl?r g?çm?y? başladı. B?n ?lk günl?r ürkütmemek için ü?tün? g?tm?d?m. Bir?z da z?m?n? bıraktım b?k?lım ne ol?c?k d?y?. Bu arada bek?r ?lduğum için ge?eler? de büroya g?d?y?r v? bir? ?ç?? t?l?viz?on falan s??r?di??rdum. Bu ge?elerde sık sık şüphel? fethiye genç escort telef?nlar geli?ordu. Ar?y?n kişi h?ç k?nuşmu??r v? b?n?m ?e??m? d?nl???rdu. Bu arayanın Dil?k olduğunu ??nr?d?n k?nd?s?n? itir?f ett?re?ekt?m. Aradan b?r ay kadar b?r zaman geçm?şt?. B?r gün kolum tutulmuştu ve ?ık sık ?vuşturuy?rdum. D?l?k bunu görünce yanıma g?ld? ve k?lun tutulmuş her h?ld? b?n oğuv?r?y?m d?d?. B?n d? ?en bu ?şten ?nl?r mı?ın ded?m. Evet b?n ?l ?ldım kı?a sür? s?nr? ?y?leş?r d?d? v? ?ğma?a b?şl?dı. G?rç?kt?n d? kıs? b?r süre s?nr? kolum biraz d?h? ?y? olmuştu. Bu arada ?ll?rinin t?m?sı da ben? hayl? ?tk?l?m?şt?. Ert??i günü öğle t?tilind? tır?ş oldukt?n s?nr? bür?m? g?tt?m. Bir?z sonr? d? Dil?k g?ld?. Ben k?nd?s?n? ??n? k?lumun ?ğrıdığını ve m?s?j ?a?masını i?tedim ve daha rahat olm?sı ?ç?n d? bür?nun dış?rıd?n görülm?y?n bölümündek? bir ??nd?l?e?e oturdum. D?lek de ?anıma g?ldi v? ma?aj y??m?y? b?şl?dı. M???j ??lınd? bahane ?d?. D?lek bir süre ma?aj ?a?tıktan ?onr? k?lumu bır?k?r?k ?muzlarımı v? b??numu da ovma?a b?şl?dı. Bird?n eğ?lerek ??n? tıraş ?lduğum ?üzüme b?r öpü?ük kondurdu. B?n d? h?ç b?kl?tm?d?n dudaklarına uzanarak c?va? v?rdim. Onu kuc?ğım? oturt?r?k uzun uzun doy? d??a ö?üştük.Bu ?t?şli ö?ü?üğün ?rdınd?n b?yıl???k g?b? ?lmuştu. Ohhh dün?? v?rmış ?lışmış fethiye escort bayan kudurmuştan b?t?rmiş d??e boşana demem?şler dedi. K??ı açık olduğund?n h?r ?n biri?i geleb?l?rd?. Onun için ? günlük ? k?d?rl? ?et?nd?k. B?r hafta k?d?r bu şek?lde öpüşm?l?rl? g?çt?. B?n s?nki onun b?k?r? olm?dığını bilmi??rmuş g?b? davranı?or f?zl? üstüne g?tm?yordum. Bir gün s?v?ş?rk?n b?rden durdu v? ben kız d?ğilim bunu b?lm?n? ?st?yorum ded?. B?n de bunun ön?ml? ?lmadığını ?öyl?dim. Bugün sana ?st?d?ğ?n? vere?eğ?m dedi ve el?n? uzatarak f?rmu?rımı ?çtı. Dimdik ?lmuş ?lan ??r?ğımı ?l?n? ?ldı ve eğ?lerek saks?f?n ç?km??? başladı. Har?ka bir şek?lde yalıy?rdu. Şimdi?e kadar bö?le?ini görm?miştim. A???i? b?r ş?kild? tahr?k ?lmuştum ve n?r?d?y?? gele?ekt?m. Bird?n ?ak?ofon çekme?i bır?kı? arkasını dönerek ?t?ğinin ?ltınd?n donunu ?ıyırdı ve öne d?ğru ?ğildi. B?ni bekl??ordu. Ne v?rki bu ??zis??n h?şuma gitm?mişti. Onu ??nd?lyeye oturttum ve b?c?kl?rını iki y?n? doğru açarak ? güzel ?m?ığını i?ic? ?rt??? çıkarttım. B???kl?rınd?n tut?rk?n ?arağımı ayarlayarak ?mın? güzel b?r g?r?ş ???tım v? soku? çık?rm??? b?şl?dım. Z?ten ????? t?hrik olduğum ?ç?n yarım dakika ?ç?nd? b?ş?ldım. P?ntolonumun arka ??bind?n kağıt m?ndil kutu?unu çık?rt?r?k kağıt mendillerle ?in??l ?rganlarımızı t?m?zl?d?k. fethiye escort D?l?k h?rhald? ??ni ?d?tt?n çıkmıştı ki kağıt mend?lde b?raz ?embel?k ?lmuştu. Bu günlük bu k?d?r y?t?r, d?yerek kilitl?miş ?lduğumuz ka?ı?ı ?ç?r?k b?rer s?g?r? ?akarak yorgunluk ç?yı içtik. Ert?s? günü ?pl? ç?k?y?rdum. F?k?t umduğum gibi ?lmadı, gelen g?denden ve işlerimden dol?yı pek kend???n? ?ıkıştır?m?dım o d? b?r?z ??lveleş?p k?çıyordu. Yani göst?rip gö?teri? v?rmi??rdu. Bu ?r?d? bür?ya bir battan??e t?dar?k ?tt?m. Ert?s? günü mes??den önc? büroya g?lm?k ?ç?n sözleştik. Ert??? günü ???t yed? buçuk sır?l?rınd? büro?? g?ld?ğ?md? ? b?nd?n önc? g?lm?ş, ??ba?ı ??k?r?k bür?yu i?i?e ısıtmıştı. B?n d? b?tt?ni???i çıkarttım v? sandal??l?r? ç?k?r?k bir yer açtım v? b?tt?ni?e?i bir ?atak g?b? ?ere ??rdim. Artık z?vk dak?kaları b?şl?mıştı. İk?m?z ??nı ?yn? s?yunduk v? b?tt?n?yen?n üz?r?n? ?atarak çılgınl?r gibi ?evişme?e başladık. Pozi??ond?n p?z?s??n? geçiyorduk. D?n?m?diğimiz p?zisy?n k?lm?mıştı. S?nund? ?k?m?z de b?tt?k ve to??rl?n?r?k ort?lığı t??l?dık. S??t d?kuz ?lmuştu. O gün n??ıl geçt? b?l?m?d?k. Ert??? günü geldiğinde, dün g?c? uyuy?m?dım m?hvetm?ş?n dün ben? di?? ??lvel? c?lv?l? s?temlerde bulunu?ordu. Ond?n sonr? d? bir k?ç gün ?anıma bile y?kl?şm?dı. Daha ??nraki günlerde d? bu ?l?şk?m?z artarak dev?m ?tt?. Artık k?rı ko?? g?b? olmuştuk. B?rb?r?m?z?n kul?kl?rın? aşk ?öz?ükler? fısıldıy?r ve her fırs?tt? ?ikişiy?rduk. 22 yaşındaki türbanlı baldızım başlıklı makalemizde 22 yaşındaki türbanlı baldımızı siktim hikayesi oku, 22 yaşındaki türbanlı erotik hikaye oku ve 22 yaşındaki türbanlı hikayeleri oku hakkında bilgiler verilmektedir.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00353 515 73 20

Kategoriler: Genel

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir